Olen valokuvaaja ja kuvataiteilija, asun ja työskentelen pääosin Mikkelin Otavassa, mutta liikun paljon eri puolilla Suomea, ja myös ulkomailla. Kannattaa kysyä siis tarjousta kuvauksesta tai muusta myös muillekin alueille kuin Etelä-Savoon. Harrastin ensin pitkään valokuvausta, mutta opiskelin myöhemmin valokuvausta ja valmistuin 2006. Muut taiteet kiinnostivat myös ja valmistuin Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemiasta kuvataiteilijaksi (AMK) 2021. 

Olen taiteen tekemisessä aktiivinen, myös näyttelyiden osalta. Valokuvaus on kuitenkin keskeistä taiteellisessa työskentelyssä vaikka teen muutakin taidetta paljon. Tyypillisesti käsittelen taiteessani ympäristöä, teen huomioita siitä ja tuon asioita esille, jotka saattavat joskus helposti jäädä huomioimatta. Teokset kertovat joskus myös kulttuurin, asutuksen ja teollisuuden muutoksesta, kulutuskulttuurista ja omista arvoistamme. Dokumentaristisuus on myös usein osa valokuvien taiteellista ilmaisua. 

Opetustyö
Olen pitänyt niin valokuvauskursseja, työpajoja kuin muitakin koulutuksia valokuvaan ja taiteeseen liittyen eri puolilla Suomea. Kohderyhmänä ovat olleet niin lapset kuin nuoret sekä aikuisetkin, kaiken ikäiset.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjousta niin suunnitellaan sopiva kokonaisuus, niin parista tunnista vaikka pariin viikkoon. Opetus tapahtuu suomen kielellä.


Artist's statement

I am a photographer and visual artist, I live and work mainly in Otava, Mikkeli, but I travel a lot in different parts of Finland, and also abroad. So it's worth asking for an offer for filming or other things for areas other than South-Savo as well. I first practiced photography for a long time, but later I studied photography and graduated in 2006. Other arts also interested me and I graduated Bachelor of Culture and Arts, Turku University of Applied Sciences 2021. 

I am active in making art, also in exhibitions. However, photography is central to my artistic work, although I also do a lot of other art. Typically, I deal with the environment in my art, make observations about it and bring out things that can sometimes be easily overlooked. The works sometimes also tell about the change of culture, settlement and industry, consumer culture and our own values. Documentary nature is also often part of the artistic expression of photographs.


Konstnärens uttalande
Jag är fotograf och bildkonstnär, jag bor och arbetar främst i Otava, S:t Michel, men jag reser mycket i olika delar av Finland, och även utomlands. Så det är värt att be om ett erbjudande om filmning eller annat även för andra områden än Söder-Savo. Jag höll på med fotografering länge, men senare studerade jag fotografi och tog examen 2006. Även andra konster intresserade mig och jag tog examen från Åbo yrkeshögskolas konstakademi som bildkonstnär 2021. 

Jag är aktiv med att göra konst, även på utställningar. Dock är fotografiet centralt i mitt konstnärliga arbete, även om jag också sysslar med mycket annan konst. Vanligtvis sysslar jag med miljön i min konst, gör observationer om den och tar fram saker som ibland lätt kan förbises. Verken berättar ibland också om förändring av kultur, bosättning och industri, konsumtionskultur och våra egna värderingar. Dokumentär natur är också ofta en del av fotografiernas konstnärliga uttryck.


On tukenut taiteellista toimintaa
Has supported artistic activities
Har stött konstnärlig verksamhet