Sami Funke on valokuvaaja ja kuvataiteilija, asuu ja työskentelee pääosin Mikkelin Otavassa, mutta taiteellinen työ vie välillä eri puolille Suomea ja joskus myös ulkomaille. Valokuvausta ja piirtämistä Funke oli harrastanut jo teini-ikäisestä lähtien 80- luvulta. Opiskeli myöhemmin valokuvausta valmistuen 2006. Muut taiteet oli kiinnostaneet myös ja hän valmistui Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa kuvataiteilijaksi (AMK) 2021. Funke on taiteen tekemisessä aktiivinen, myös näyttelyiden osalta. Valokuvaus on ollut suuressa roolissa taiteellisessa työskentelyssä ja hyödyntääkin sitä monin eri tavoin, vaikka tekee myös muuta taidetta. Tyypillisesti hän käsittelee taiteessaan ympäristöä, tekee huomioita siitä ja tuo asioita esille, jotka saattavat helposti jäädä huomioimatta. Teokset kertovat usein kulttuurin, asutuksen ja teollisuuden muutoksesta, kulutuskulttuurista ja omista arvoistamme. Dokumentaristisuus on myös usein osa kuvien taiteellista ilmaisua. 

Opetustyö
Funke on pitänyt niin valokuvauskursseja, työpajoja kuin muitakin koulutuksia valokuvaan ja taiteeseen liittyen eri puolilla Suomea. Kohderyhmänä ovat olleet niin lapset kuin nuoret sekä aikuisetkin, kaiken ikäiset. Ota yhteyttä ja pyydä tarjousta niin suunnitellaan sopiva kokonaisuus, niin parista tunnista vaikka pariin viikkoon. Opetus tapahtuu suomen kielellä.

Artist's statement
Sami Funke is a photographer and visual artist, he lives and works mainly in Otava, Finland, but his artistic work sometimes takes him to different parts of Finland and sometimes also abroad. Funke had been into photography and drawing since he was a teenager in the 80s. He later studied photography, graduating in 2006. He had also been interested in other arts, and he graduated Bachelor of Culture and Arts, Turku University of Applied Sciences 2021. Funke is active in making art, including exhibitions. Photography has played a big role in artistic work and uses it in many different ways, although he also makes other art. Typically, he studies the environment in his art, makes observations about it and brings out things that could easily be overlooked. The artworks often explore the change of culture, settlement and industry, consumer culture and our own values. Documentary is also often part of the artistic expression of images.

Konstnärens uttalande
Sami Funke är fotograf och bildkonstnär, han bor och verkar främst i Otava, Finland, men hans konstnärliga arbete tar honom ibland till olika delar av Finland och ibland även utomlands. Han hade fotograferat och ritat sedan han var tonåring på 80-talet. Han studerade senare fotografi och tog examen i Tammerfors 2006. Han hade också varit intresserad av andra konster och han tog examen från Åbo yrkeshögskolas konstakademi som bildkonstnär (AMK) 2021. Funke är verksam med att göra konst, inklusive utställningar. Fotografi har spelat en stor roll i konstnärligt arbete och använder det på många olika sätt, även om han också gör annan konst. Vanligtvis sysslar han med miljön i sin konst, gör observationer om den och tar fram saker som lätt kan förbises. Verken berättar ofta om förändring av kultur, bosättning och industri, konsumtionskultur och våra egna värderingar. Dokumentär natur är också ofta en del av fotografiernas konstnärliga uttryck.